INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U ovoj Izjavi o privatnosti (dalje u tekstu: Izjava) objašnjeno je na koji način Davorka Tumpić, vl. LETTERA, obrt za dizajn i trgovinu, Scalierova 16, Pula, OIB: 61088024868, matični broj obrta: 98489194 (dalje u tekstu: LETTERA) prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu kako biste saznali svrhu i način prikupljanja Vaše podataka.

Ova Izjava donesena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), a svaka ažurirana verzija će biti postavljena na ovu internetsku stranicu.

I Voditelj obrade osobnih podataka

Davorka Tumpić, vl. LETTERA, obrt za dizajn i trgovinu, Scalierova 16, Pula, OIB: 61088024868, matični broj obrta: 98489194, je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

II Osobni podaci koje prikupljamo i pravna osnova za obradu podataka

U tijeku pružanja naše usluge nužno je prikupljanje te daljnja obrada osobnih podataka. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati temeljem pozitivnih propisa ili na temelju sklopljenog ugovora. Osim navedenog, u određenim slučajevima obvezna je obrada Vaših osobnih podataka radi poštivanja pravnih obveza.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo u onoj mjeri u kojoj je nužno za izvršenje ugovora o kupoprodaji ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prethodno sklapanju ugovora te u slučajevima kada je obrada nužna kako bi ispunili zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

LETTERA može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

 • Identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, adresa
 • Kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela
 • Informacije o plaćanju
 • Dodatne informacije koje Kupac odluči dobrovoljno podijeliti
 • Podatke vezane uz korištenje web stranice www.lettera.hr

III Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke najčešće dobivamo izravno od Vas prilikom same narudžbe proizvoda. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu:

 • izvršenja ugovora o kupoprodaji
 • upravljanja i zaprimanja prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupka naplate ili prisilne naplate dugova
 • drugih zakonskih obveze koje proizlaze iz poslovanja (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava).

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to nužno radi ostvarenja naših legitimnih interesa radi:

 • sprječavanja prijevara
 • osiguranja sigurnosti mreže i informacija
 • ukazivanja na moguća kaznena djela i prijenos relevantnih podataka nadležnim tijelima.

IV Pristup osobnim podacima

LETTERA poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ako je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Više pod t.V „Obrada osobnih podataka zbog pružanja usluge dostave i povrata“.

V Prava davatelja osobnih podataka

U vezi s obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

• pravo na pristup osobnim podacima:

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje LETTERA prikuplja o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Slobodno nas kontaktirajte ako želite kopiju pojedinih ili svih osobnih podataka koje imamo o vama.

• pravo na ispravak osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite nam svoj zahtjev pisanim putem.

• pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”):

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka ako Vaši osobni podaci više nisu nužni za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni ili obrađivani ili radi pridržavanja određenih zakonskih obveza (npr. porezni propisi), ako ste povukli privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako ste uložili prigovor na obradu svojih osobnih podataka, a LETTERA nema jače legitimne razloge za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni ili ako se moraju brisati radi poštivanja pravnih propisa.

• pravo na ograničenje obrade osobnih podataka:

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako osporavate njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane Vaših pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

• pravo na prenosivost podataka:
Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i

strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

• pravo na prigovor na obradu podataka temeljenu na legitimnim interesima;

Imate pravo prigovoriti obradi podataka u bilo kojem trenutku kada se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. U dijelu „III Prikupljanje i korištenje osobnih podataka” definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Za ulaganje prigovora obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

• pravo na pritužbu nadzornom tijelu – zahtjev za utvrđivanje povrede prava:

Zahtjev radi ostvarenja Vaših prava kao davatelja osobnih podataka možete nam dostaviti putem pošte na adresu:

Davorka Tumpić, vl. LETTERA, obrta za usluge i trgovinu, Scalierova 16, Pula

ili
putem elektroničke pošte na [email protected]

O poduzetim radnjama obavijestit ćemo Vas bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. O opravdanom produljenju roka ćete biti obaviješteni u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ne zatražite drugačije. Sve informacije pružamo bez naknade.

U slučaju da smatrate da u kontaktu s nama ne uspijevate na adekvatan način ostvariti svoja prava, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) čija je Internet stranica dostupna na sljedećoj poveznici – www.azop.hr

VI Čuvanje osobnih podataka

LETTERA neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što su nužni radi ispunjenja svrhe radi koje se obrađuju (npr. vrijeme potrebno za izvršenje ugovora o kupoprodaji te razumno vrijeme nakon izvršenja ugovora radi možebitnih prigovora, pritužbi i sl., dok će se primjerice podaci prikupljeni radi ispunjenja zakonskih obveza čuvati sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona i sl.)

Osobne podatke koje o Vama prikupimo čuvamo u digitalnom obliku. Trudimo se spriječiti neovlašteni pristup, otkrivanje, uporabu, izmjenu ili uništavanje Vaših osobnih podataka od strane drugih osoba.

VII Obrada osobnih podataka zbog pružanja usluge dostave i povrata

Kako bismo osigurali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na točnu adresu, surađujemo s pouzdanim vanjskim suradnicima – pružateljima logističkih usluga, i dijelimo s njima neke od Vaših osobnih podataka koji su nužni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresu dostave, broj telefona i/ili mobilnog telefona).

Ovi su pružatelji usluga obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu sa svrhom u koju su im dani te su dužni na ispravan način zaštititi Vaše podatke i držati ih u tajnosti.

VIII Kolačići (“Cookies”)

LETTERA koristi kolačiće („Cookies“) radi unaprjeđenja ponude i boljeg korisničkog iskustva.

Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika/posjetitelja smješta web poslužitelj kojim se posjetitelj koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita web stranice koje je posjetio, koje potom šalju podatke pregledniku koji zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj web stranica (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj.

Više informacija o kolačićima mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Pravila o korištenju kolačića.

IX Ostale internetske stranice

Naše stranice mogu sadržavati poveznice od stranica trećih strana. Ova Izjava primjenjuje se samo na ovoj stranici pa je tako potrebno, prilikom posjeta drugoj stranice, pročitati pravila o zaštiti privatnosti tih stranica.

X Stupanje na snagu Izjave o privatnosti

Ova Izjava stupa na snagu dana 1. siječnja 2023.

*Izjava o privatnosti dostupna je i u pdf verziji na ovoj poveznici.